یاد آری که شلوار تو را در کردم
یک عضو ز اعضای تو را تر کردم
یک لوله پر از آب نهادم به درت
هر چه تو جیغ زدی فرو تر کردم
Hacked By Night Wolf